Política de Privacitat

Política de Privacitat

“Can Borrell Hotel & Events” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD , en endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Can Borrell Hotel & Events” , Responsable del tractament, les dades del qual són:
 • Denominació Social: Immobiliària Clols, S.L.
 • CIF: B08145930
 • Domicili Social: Carretera Sant Llorenç km 9.2 – 08211, Castellar del Vallès, Espanya
 • Telèfon: 935 323 013
 • eMail: eventos@masiacanborrell.es
Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, e-mail, domicili, telèfon, NIF/NIE... Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l'adreça IP assignada per el vostre proveïdor d'accés a Internet.

“Can Borrell Hotel & Events”, com a Responsable del Tractament, té el deure d'informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o al emplenar els formularis inclosos al lloc web.

S'obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari. Les dades recollides són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme lactivitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per a les que han estat demanades.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Turipano360, que tindrà la consideració d'encarregat del tractament.

Menors d'edat

Només podran aportar dades personals en aquest lloc web les persones més grans de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D'altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones més grans de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, llevat que el menor estigui emancipat.

Mesures de seguretat

S'informa els usuaris del web de Can Borrell Hotel & Events que s'han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades , i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de Can Borrell Hotel & Events o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc Web de Can Borrell Hotel & Events compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

Veracitat de les dades

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L'Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'Usuari informi a “Can Borrell Hotel & Events” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

Cessió de dades

Can Borrell Hotel & Events no cedirà ni comunicarà a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui estrictament necessari per a la prestació d'un servei. Concretament, les dades podran ser cedides a:

Proveïdors de serveis tecnològics o informàtics
Proveïdors de serveis de pagament
Empreses de missatgeria i paqueteria
Tercers o intermediaris, en qualitat de prestadors de serveis, que operin en el nostre propi nom (gestoria, assessoria…).
Les cessions de dades es produiran respectant la més estricta confidencialitat, emprant les mesures necessàries, com ara la signatura de contractes de confidencialitat, o l'adhesió a les seves polítiques de privadesa establertes a les seves pàgines web respectives. L'Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.

A més, en aquells casos en què calgui, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, Inspecció de Treball, etc.

Exercici de Drets de l'Usuari

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per això, l'Usuari haurà d'adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a eventos@masiacanborrell.es, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, l'objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L'Usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservades per Can Borrell Hotel & Events les dades estrictament necessàries per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o s'hi cessi en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d'adoptar decisions referides a l'interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, llevat que per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Can Borrell Hotel & Events” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

En cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la manera com Can Borrell Hotel & Events està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat oa l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades indicades en el cas d'Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d'informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels Clients seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:
 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.
 • En el cas de tractament de dades de candidats (C.V.), “Can Borrell Hotel & Events” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.
Xarxes socials

Can Borrell Hotel & Events compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'Usuaris (d'ara endavant, seguidors) publicats per “Can Borrell Hotel & Events”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Can Borrell Hotel & Events”, quan la llei no ho prohibeixi, serà informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat datenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de linteressat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas Can Borrell Hotel & Events extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'Usuari (per exemple, per a la realització d'un concurs).

Selecció de Personal

L'aspirant que enviï comunicacions electròniques a Can Borrell Hotel & Events, amb la finalitat d'accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents que remesos (per exemple, el CV), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d'Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingueu en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes a les proves d'accés i la informació que reveleu a l'entrevista de treball, amb lobjectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, Can Borrell Hotel & Events podrà mantenir emmagatzemat el seu C.V. durant un màxim de dos anys, per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat manifesti el contrari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de linteressat, que podrà revocar en qualsevol moment.

Confidencialitat

La informació subministrada per l'Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents de les descrites aquí. Can Borrell Hotel & Events s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'Usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Validesa

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada per ExpertosLOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 26 de gener de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.

Contacte

Ctra. Sant Llorenç, km 9.2 - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Telèfon de casaments:
93 532 30 13
Telèfon reserves hotel:
663 22 36 26
E-mail: eventos@masiacanborrell.es

Segueix-nos