Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Immobiliaria Clols, S.L. (d'ara endavant, “Can Borrell Hotel & Events”), Responsable d'aquesta web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les Condicions d'ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d'aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Cookies.

Identitat del Responsable del Tractament

Denominació Social: Immobiliària Clols, S.L.
Nom Comercial: Can Borrell Hotel & Events
CIF: B08145930
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 11468, Llibre , Foli 0164, Secció General, Full 77584
Domicili Social: Carretera Sant Llorenç km 9.2 – 08211, Castellar del Vallès, Espanya
Activitat: Turístic
Telèfon: 935 323 013
eMail: eventos@masiacanborrell.es
Nom de Domini: masiacanborrell.es
Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Empleats, Selecció de Personal, i Usuaris Web.

Finalitat de la Web

La web de Can Borrell Hotel & Events té la finalitat d'informar clients i potencials clients dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si escau, també tindrà la finalitat de divulgar informació relacionada amb el sector dactivitat del Responsable.

Marc Normatiu

L'activitat d'aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

  • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD), norma d'àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
  • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquells webs que, d'alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta web.
Condicions d'ús i responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació. Can Borrell Hotel & Events no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o tercers, produïts per l'ús inadequat d'aquest lloc web per part de l'Usuari.

El contingut d'aquesta web, per tant, no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.

“Can Borrell Hotel & Events” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació en aquest lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Can Borrell Hotel & Events” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible laccés temporal a la pàgina web. De la mateixa manera, Can Borrell Hotel & Events no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin l'origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si escau, els serveis o productes que s'hi ofereixen, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic oa aquestes condicions d'ús. Per tant, “Can Borrell Hotel & Events” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Can Borrell Hotel & Events” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que hi ha a la web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal.

Can Borrell Hotel & Events es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d'Ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Can Borrell Hotel & Events” o, a la seva cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit. Can Borrell Hotel & Events vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Can Borrell Hotel & Events” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Can Borrell Hotel & Events compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Can Borrell Hotel & Events” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

Can Borrell Hotel & Events pot posar a disposició de l'Usuari enllaços o altres elements que permeten accedir a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se'n.

En tot cas, “Can Borrell Hotel & Events” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és el Català.

La relació entre “Can Borrell Hotel & Events” i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts davant de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o les activitats a ell desenvolupades.

Per la seva banda, en cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, Can Borrell Hotel & Events i Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents d'Espanya.

Contacte

Ctra. Sant Llorenç, km 9.2 - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Telèfon de casaments:
93 532 30 13
Telèfon reserves hotel:
663 22 36 26
E-mail: eventos@masiacanborrell.es

Segueix-nos